CZ EN DE

PROVOZNÍ ŘÁD přírodního biotopu

Důležitá upozornění:

 1. Vstup dětí do 15 let povolen pouze v doprovodu odpovědné dospělé  osoby
 2. Pohyb v areálu povolen pouze po vyznačených stezkách
 3. Zákaz trhání a poškozování jakékoliv zeleně včetně vodní vegetace
 4. Zákaz vstupu do mokřadní části koupacího biotopu
 5. Zákaz poškozování a jakékoliv manipulace s technickým a provozním zařízením
 6. Zákaz vstupu z vody na dřevěnou lávku a skákání z ní
 7. Zákaz vstupu do vody u koupací části mimo vyhrazená místa
 8. Koupání a veškerý pohyb v areálu je na vlastní nebezpečí, za děti odpovídají rodiče, případně jimi pověřená osoba
 9. Zákaz lovu ryb a vodních živočichů + zákaz krmení ryb
 10. Zákaz donášení jakýchkoliv ostrých předmětů a rozbitného skla
 11. Zákaz házení kamínky a odhazování jakýchkoliv předmětů do vody
 12. Zákaz odhazování odpadků, tyto patří pouze do odpadkových košů
 13. Zákaz kouření v celém areálu
 14. Zákaz vstupu se zvířaty včetně psů

I. Identifikační údaje

Naučně – relaxační areál a Naučný areál s expozicí Živá voda . Areál se nachází při vjezdu do Archeoskanzenu Modrá ve vzdálenosti cca 80 m od hlavní silnice II. třídy Staré Město – Velehrad na parcele č. 1487/1

Relaxační a naučná plocha je umístěna na severním okraji areálu a je určena k relaxaci, studiu a koupání na vlastní nebezpečí. Obsahuje tři samostatné části:

Brouzdaliště – foliovaná vodní plocha s maximální hloubkou 1 m, vyspádovaná do sběrného místa s odtokem kalů a výpustí.

Plavecká zóna – má rozlohu 590 m2 a maximální hloubku 2 m, dosahuje až k hrázi.

Regenerační zóna – foliovaná vodní plocha určená k vyčištění vody biologickými procesy. Rozloha 142 m2.

 

Provozovatel:
Obec Modrá
Modrá 170, 687 06
IČO: 00 362 344

KAPACITA ZAŘÍZENÍ: 100 osob

NÁVŠTĚVNOST:dle počasí 50 -100 osob/den

Zodpovědnost: Provozovatel- Odpovědný vedoucí/ Obec Modrá – ing. Jiří Kroča

 

Provozní řád byl zpracován v souladu se zákonem č.151/2011, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.  o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhl .č. 238/2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

 

-kontrola jakosti vody dle monitorovacího kalendáře, kdy 1.vzorek se odebírá krátce před zahájením koupací sezóny a další odběry jsou rozloženy rovnoměrně v průběhu celé koupací sezóny, současně  při každém odběru se provádí vizuální kontrola ( monitorovací kalendář bude vydán až na sezónu 2013), bude provedena registrace do informačního systému PIVO

- uprostřed koupacího areálu.

-dodržování návštěvního řádu  viz.příloha

-dodržování provozní doby biotopu

-čistotu,pořádek,úklid a úpravu přírodního přírodního koupacího biotopu včetně ,chodníků a travnatých   ploch

-celkový chod přírodního přírodního koupacího biotopu

 

Provozní dokumentace přírodního koupacího biotopu

-  provozní deník – záznamy o pravidelném odběru vody do laboratoře,teploty vzduchu a vody,počet návštěvníků,vizuální kontrola, další nespecifikované pomocné údaje

 

-         Zdravotní kniha-záznamy o ošetření  úrazu – odpovědný pracovník sepíše záznam o úrazu a způsob ošetření

Obecné zásady provozu zařízení přírodního biotopu

Prostor  přírodního přírodního biotopu je   upraven tak, aby zaručoval odvodnění a odkanalizování . Záchody a sprchy jsou zvlášť pro muže/2 kabinky + 1x WC invalida -3 umyvadla-1 sprcha/ a pro ženy/3 kabinky + 1 WC invalida-5 umyvadel-2 sprchy/. Voda je zajištěna ke sprchování z veřejného vodovodu, je ohřívána elektrickým bojlerem.  Odpadní vody jsou svedeny do kanalizace. Odpočinkové plochy i plochy pro slunění jsou zpevněné

Denně před otevřením koupaliště se provádí kontrola vodních ploch od nepatřičných předmětů a  vyváží se odpadky.  Denně před zahájením provozu a v průběhu provozu se mechanicky čistí a desinfikují sociální zařízení pro návštěvníky s následnou kontrolou funkčnosti všech zařízení. Dále se denně  provádí úklid všech prostor, včetně ploch pro odpočinek a slunění a to buď po skončení provozu nebo před zahájením provozu. Šatny, sprchy a WC se uklízí po celý den  provozu a to v intervalech dle počtu návštěvníků. Nejméně jednou denně se omývají podlahy, umýváren a záchodů včetně sedátka dezinfekčním roztokem. Dezinfekční přípravky se budou střídat podle zastoupené aktivní účinné látky.

 

- uložení civilního oděvu zaměstnanců je na šatně zaměstnanců

-          způsob používání OOPP viz/.sanitační řád/

-          zásady dodržování  osobní hygieny zaměstnanců na pracovišti

U vchodu do přírodního biotopu jsou vyvěšeny na dobře viditelném místě tyto údaje:

-          název provozovatele

-          jméno a příjmení odpovědného pracovníka

-          adresa a číslo telefonu:

a/ provozovatele provozovny

b/ tísňové volání policie, PO a první pomoc

c/ nejbližší stanice první pomoci

d/ příslušné hygienické stanice

e/ nejbližšího požárního útvaru

f/ nejbližší oddělení policie ČR

-          ceník vstupného a ceník poskytovaných služeb

-          provozní období a provozní doba

-          provozní řád

-          místo stanice první pomoci

Odpady

Po celém areálu jsou rovnoměrně rozmístěny nádoby na odpad

-  odpad  se v průběhu provozu neustále odstraňuje z míst k tomu určených do kontejnerů a následně je vyvážen smluvní firmou k likvidaci.

 

Základní informace o dezinfekci

-dezinfekce  a sanitace se provádí na základě sanitačního plánu/viz příloha/tak aby se zabránilo vzniku infekce.

 

 

logo EU

„Společně bez hranic“

Program přeshraniční spolupráce
Slovenská republika – Česká republika
2007 – 2013

Název projektu

ŽIVÁ ŠKOLA – ŽIVÁ VODA

Tento projekt je spolufinancován Evropskou uníí ve výši 85% z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5% ze státního rozpočtu ČR.

 

Design: Robert Číhal, Webadmin: PCHweb.cz   Živá voda Modrá
Mobilní průvodce