CZ EN DE

Živá škola

Obec Uhrovec v rámci přeshraniční spolupráce s obcí Modrá začala v březnu 2011 realizovat přeshraniční projekt „Živá škola – Živá voda“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci operačního programu – Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013. Hlavním cílem je obnova a vybudování infrastruktury malého rozsahu pro zachování a zlepšení životního prostředí s důrazem zachování regionálních a lokálních specifik a rázu krajiny příhraničního regionu. V obci Uhrovec došlo realizací projektu ke sladění areálu školy s centrem obce. Areál zahrnoval budovu školy, tělocvičny, mateřské školy, dětského hřiště a víceúčelového sportovního hřiště. Řešení vstupních a obslužných prostor bylo bez jednotné koncepce, kde se nacházela nevhodná, nekvalitní a náhodně uspořádaná zeleň, která nezodpovídala významu centra obce a nesloužila k estetické výchově mladých lidí.
Realizační práce začaly odstraňováním existujících povrchů a rozebráním panelové cesty v areálu Základní školy s mateřskou školou v Uhrovci. Po navezení štěrku a osazení obrubníků byla položena zámková dlažba a uloženy odvodňovací žlaby. Následně bylo osazeno solární veřejné osvětlení a výukový altánek se stupňovitým posezením. Nosná konstrukce je z nerezových sloupků se stahovací textilní střechou. Altánek bude sloužit na příležitostné vyučování s praktickou ukázkou v terénu. V okolí školy a tělocvičny byl vybudován naučný chodník, byly rekontivovány travnaté plochy a vysázeny čtyři výukové biotopy:
Bukové a smíšené bukové lesy, Dubovo-hrabový les, Lužní les a Vysokohorská smrčina. V rámci dalších prací byly dodány a osázeny parkové lavičky, dřevěné informační tabule, směrové šipky, posezení z dřevěných klád, dřevěné plastiky k jednotlivým biotopům, odpadkové koše a stojany na kola.
V prosinci 2011 bylo v obci Uhrovec zprovozněno Centrum ekologické výchovy, kde se pořádaly odborné výukové semináře zaměřené na enviromentální výchovu dětí a mládeže. V rámci odborných seminářů byli účastníci seznámeni s realizací projektu „Živá škola – Živá voda. Následně přešli vybudovaným naučným chodníkem, který se nachází v areálu Záladní školy s mateřskou školou Uhrovec a získali množství informací o vysazených biotopech.
Tyto informace žáci využili při vypracování pracovních listů. Účastníkům semináře byl v Centru ekologické výchovy promítán film „O vodě a biotopech“ a také měli možnost shlédnout výstavu výtvarných prací dětí, které se zapojily do výtvarné soutěže „Život v lese a ve vodě“. Po ukončení semináře dostal každý z účastníků Osvědčení „Mladý ekolog“ a propagační předměty. Děti ze základních škol příhraničí budou i po ukončení projektu vyrábět malé ekologické dárkové předměty, které si předají při dalších vzájemných setkáních.
Všechny aktivity realizované v rámci projektu Živá škola – Živá voda budou dnem 31.10.2012 ukončeny a výsledky projektu budou moci využívat

všichni návštěvníci, kteří zavítají do obcí Uhrovec a Modrá. Věříme, že tento projekt naplní své stanovené cíle a prohloubí přeshraniční spolupráci obou partnerů.

více www.zivaskola.uhrovec.sk

 

- - -
-    

 

logo EU

„Společně bez hranic“

Program přeshraniční spolupráce
Slovenská republika – Česká republika
2007 – 2013

Název projektu

ŽIVÁ ŠKOLA – ŽIVÁ VODA

Tento projekt je spolufinancován Evropskou uníí ve výši 85% z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5% ze státního rozpočtu ČR.

 

Design: Robert Číhal, Webadmin: PCHweb.cz   Živá voda Modrá
Mobilní průvodce